Услови за користење

Со користењето на кој било дел на порталот Куде.мк автоматски ги прифаќате сите актуелни правила за користење. Корисниците се должни редовно да ги читаат правилата за користење, со што се смета дека оние што континуирано го користат порталот Куде.мк, или кој било негов дел, во секој момент, во целост ќе бидат запознаени и ги разбираат актуелните правила за користење. Ниту еден дел на порталот Куде.мк не смее да се користи во незаконски цели, ниту за нивно промовирање. Нема да ги прибираме вашите лични податоци при посетата на нашиот портал, освен во случај кога лично ќе ги обезбедите тие податоци. Информациите што се прибираат автоматски се чуваат.

Доколку при посетата на сајтот на Куде.мк посетителот не прави ништо, освен вртењето страници и преземањето информации, автоматски ќе прибереме одредени информации. Овие информации не ве идентификуваат лично.

Податоците што ги прибираме се следните:
– Домен и IP-адреса;
– Видот на пребарувач и на оперативниот систем преку кој е пристапот до нашиот сајт;
– Време на пристапот и должина на посетата;
– Страниците што ги посетувате;
Доколку сте го линкувале нашиот портал од некој друг сајт, адресата на тој сајт;
– Доколку сами ни ги доставите информациите.

Доколку одлучите сами да ни ги доставите информациите со праќање е-пошта или со пополнување формулар на нашиот сајт, тие информации ние ќе ги користиме само за да бидеме во позиција полесно да ви помогнеме. Не ги прибираме личните податоци за ниедна друга намена. Исто така, не креираме индивидуални профили од информациите што ни ги давате, ниту ги проследуваме на некои приватни организации. Вашите податоци ќе бидат дадени на увид на надлежните државни органи, само ако сме по закон овластени задолжително да го сториме тоа.

COOKIES

Cookie е мала датотека, што сајтот ја поставува на вашиот компјутер за да може да ги запамети специфичните нагодувања на вашата сесија, додека сте на сајтот.

Вашиот компјутер ќе ги регистрира податоците само од сајтот што го поставил, така што ниеден друг сајт нема да има пристап. Куде.мк може да користи cookie за технички потреби и да ви овозможи подобра навигација на сајтот или да ви овозможи користење на сајтот за свои потреби. Доколку не сакате да имате cookie на својот компјутер, можете да ги исклучите тие перформанси на својот пребарувач. Меѓутоа, тоа може да има влијание на функционирањето на порталот Куде.мк.

ПОРТАЛ КУДЕ.МК

Сите посетители имаат право бесплатно да ги користат содржините на порталот, доколку не ги кршат правилата за користење. Порталот Куде.мк се состои од сопствени содржини, содржини од партнери и огласувачи, од бесплатни содржини, од содржини креирани од странски посетители и линкови на надворешни страници. Куде.мк содржините ги објавува со добра намера. Сите содржини на порталот се користат на сопствена одговорност, така што порталот Куде.мк не може да се смета за одговорен за каква било штета, настаната со користењето. Пристапот до порталот и до сите негови содржини е дозволен на лица од сите возрасти.

АВТОРСКИ ПРАВА

Куде.мк како издавач е носител на авторски права на сите сопствени содржини (текстуални, визуелни и аудио, на базата на податоци и на програмскиот код). Недозволеното користење на кој било дел од порталот се смета за прекршување на авторските права на Куде.мк и подлежи на тужба. Доколку сметате дека Куде.мк ги повредил Вашите авторски права, случајот ќе биде разгледан веднаш и спорната содржина ќе биде тргната, по процена на евентуалната издржаност  на жалбата.

Секое неовластено објавување содржина, односно фотографија, илустрација или текст од електронското издание во кој било друг медиум, издавачот, објавува дека чини 15.000 денари без пресметан ДДВ, по едно објавување на една фотографија, видео и текст.

Тој што неовластено ќе објави содржина, односно фотографија, илустрација или текст, се согласува на овие услови.

За неовластено објавување издавачот ќе достави фактура до објавувачот со рок на плаќање од 8 дена. Во случај фактурата да не биде платена во утврдениот рок, ќе биде пресметана законска, казнена камата и ќе биде поведена постапка за присилна наплата против неовластениот објавувач.

Без договор со Редакцијата на „Куде.мк“ може да се преземат само:
-Наслов;
-Првите две-три реченици од текстот;
-Задолжително е да се постави линк кој води до интернет-страницата на „Куде.мк“, поточно до текстот што се презема;
-Фотографијата може да се користи исклучиво во мал формат (помала од 200 пиксели во хоризонтала).

ЛИНКОВИ ДО НАДВОРЕШНИТЕ СТРАНИЦИ

Куде.мк содржи линкови на веб-страници надвор од сопствениот портал.

Куде.мк линковите ги објавува со добра намера и не може да се смета за одговорен за содржините надвор од порталот. Во однос на модификацијата и промените на правилата, Куде.мк го задржува правото без најава повремено да ги промени и да ги модифицира правилата. За важните промени и дополнувања Куде.мк може да ги извести корисниците по пат на е-пошта или преку објавување на порталот. Со вашето користење на која било содржина на порталот Куде.мк, сметаме дека сте запознаени со најновите правила.